Chương-trình-Hội-thảo-Gala-dinner-Tổng-Công-Ty-Dầu-Khí-22.02.2019

Chương-trình-Hội-thảo-Gala-dinner-Tổng-Công-Ty-Dầu-Khí-22.02.2019